Výměna účtenek

Podmínky užívání

1. Definice

1.1. Portál BazarUctenek.cz (dále jen Portál) – veřejný webový portál umožňující prodej a nakupování účtenek za body.

1.2. Uživatel (dále jen uživatel) – osoba, která se řádně zaregistruje, a při registraci potvrdí souhlas s těmito pravidly.

1.3. Provozovatel (dále jen provozovatel):
Nafukovací ryba s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 
IČ: 08880026
DIČ: CZ08880026

2. Registrace

2.1. Prodávat a Kupovat účtenky mohou pouze řádně zaregistrovaní uživatelé. Řádnou registrací se rozumí uvedení všech povinných registračních údajů v souladu se skutečností. Nepovinné údaje vyplněny být nemusí, nesmějí však být vyplněny v rozporu se skutečností. Uživatel je povinen v případě změny jakýchkoliv registračních údajů opravit tyto data na stránce změna údaju, a to do 1 měsíce od okamžiku, kdy změna nastala.

2.2. V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo na úplné zrušení všech duplicitních registrací.

2.3. Je zakázáno zasílat nevyžádaná obchodní sdělení (spam).

2.4. Uživatel přebírá záruky a odpovědnost za vložený obsah zejména prohlašuje, že obsah neporušuje obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o ochraně osobnosti a dobré pověsti právnické osoby. Uživatel se zavazuje, že obsahem nebudou dotčena žádná práva třetích osob.

3. Nákup a prodej

3.1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nečitelné, nepravdivé, neplatné účtenky. Plnou odpovědnost za neplatné účtenky nese vždy prodejce, kterému může být, v případě prokázání viny, odebrány body, které získal z prodeje neplatné, nečitelné účtenky.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. Veškerá data získaná od uživatele jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

4.2. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data uživatelů jako Jméno a Příjmení, které budou zveřejněny jako prodejce účtenky.

4.3. Data získaná od uživatele slouží jako kontaktní údaje pro zasílání výher, popř. pro informování o výhře, popř. pro informování o novinkách.

4.4. E-maily mohou mimo toto oznámení obsahovat i reklamní sdělení či obrázek.

4.5. Uživatel může kdykoliv zrušit svou registraci po přihlášení k portálu, odesláním žádosti o zrušení uživatelského účtu, a odeslat tuto žádost písemně, nebo elektronicky na adresu provozovatele. Po zrušení registrace jsou veškerá data uživatele zanonymizována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

5. Reklamační řád

5.1. Reklamace jsou řešeny v souladu se zákonem. Uplatňují se e-mailem na info@bazaructenek.cz

6. Záruky provozovatele

6.1. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení portálu. Je v zájmu provozovatele veškeré funkce systému poskytovat uživatelům na maximální možné úrovni. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti plynoucí z těchto podmínek.

6.2. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být uživateli nebo pořadateli způsobena v souvislosti s jeho používáním nebo využíváním portálu.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Provozovatel upozorňuje Klienta, že po nakoupení virtuálního kredity, které je považováne za uzavření smlouvy, není možné od uzavřené smlouvy odstoupit, protože nákup virtuálního kreditu naplňuje podmínky §1837 zákona 89/2012 Zákon občanský zákoník, zejména písm. l), viz níže uvedené znění tohoto ustanovení.

§ 1837 zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
l. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Uživatel portálu svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

8.2. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto registračních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách portálu

8.3. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla

8.4. Používáním webu projevuje každý uživatel svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Účastník dává souhlas, že jeho jméno, příjmení bude zveřejněno na webu.

8.5. Veškeré případné spory, které vyplývají ze Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně provozovatel dle svého uvážení.

Tato pravidla jsou platná ode dne 1. 1. 2019